ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் யாழ். மாவட்ட அலுவலகத்திற்கு பசில் ராஜபக்ஸ விஜயம்

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் யாழ். மாவட்ட அமைப்பாளர் அங்கஜன் ராமனாதனின் அலுவலகத்திற்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளரும், பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சருமாகிய பசில் ராஜபக்ஸ கடந்த சனிக்கிழமை விஜயம் செய்து யாழ் மாவட்ட அமைப்பாளர் அங்கஜன் அவர்களுடனும் மக்களுடனும் கலந்துரையாடியுள்ளார்.

angajan-pasil (2)

angajan-pasil (3)

angajan-pasil (4)

angajan-pasil (5)

angajan-pasil (6)

angajan-pasil (7)