கட்சிகளின் வடமாகாண தேர்தல் பாடல்கள் ஒரே இணைப்பில்

தமிழ்த்தேசிய கூட்டமைப்பு தேர்தல் பாடல் 1

தமிழ்த்தேசிய கூட்டமைப்பு தேர்தல் பாடல் 2

தமிழ்த்தேசிய கூட்டமைப்பு தேர்தல் விவரணச்சித்திரம்

அங்கஜன் இராமநாதனின் தேர்தல் பாடல்

அங்கஜன் இராமநாதனின் தேர்தல் பாடல் 2

அங்கஜன் இராமநாதன் – பாடல் 3

ஈ.பி.டி.பி கட்சியின் தேர்தல் பாடல்கள்
பாடல் 1

பாடல் 2

வேட்பாளர்கள் தமது பாடல்களை அனுப்பிவைப்பின் இங்கு சேர்க்கப்படும்