தொடர்புகளுக்கு

Email   :   editor at jaffnajournal.com

Address: 136,Palaly Road,Thirunelvely Jaffna