புதிய இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்களின் விபரங்கள்

புதிய இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாண நிகழ்வு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையில் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.

இதன்படி புதிய இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்களின் விபரங்கள் வருமாறு,

பிரதி அமைச்சர்கள்
1. உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி – முத்து சிவலிங்கம்
2. மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி – அமீர் அலி
3. சமூகவலுவூட்டல் – ரஞ்சன் ராமநாயக்க
4. காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு – துனேஸ் கங்கந்த
5. அரசாங்க தொழில்முயற்சிகள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி – எச்.எம்.எம்.ஹறீஸ்
6. தேசிய நல்லிணக்கம் மற்றும் அரச கரும மொழிகள் – அலி சாகிர் மௌலானா
7. நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு – சாரதி துஸ்மந்த
8. நிலைபேறான அபிவிருத்தி மற்றும் வனவிலங்கு மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி – பாலித குமார தேவாரப்பெரும
9. விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் ஆய்வு திறன்அபிவிருத்தி தொழிற்பயிற்சி மற்றும் மலையக பாரம்பரியம் – கருணாரத்ன பரணவிதான
10. தொலைத்தொடர்புகள் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்புகள் – மனுச நாணயக்கார

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

1. நீர்வள முகாமைத்துவ மற்றும் இடர் முகாமைத்துவம் – பாலித்த ரங்கே பண்டார
2. கடற்றொழில் மற்றும் கிராமிய கைத்தொழில் – திலீப்வெதஆராய்ச்சி
3. உயர்கல்வி மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் – மொஹன்லால் க்ரேரோ
4. பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் – சம்பிக்க பிரேமதாச
5. மகாவலி அபிவிருத்தி – வீரகுமார திஸாநாயக்க
6. திட்டமுகாமைத்துவம் இளைஞர்கள் அலுவல்கள் மற்றும் தென்மாகாண அபிவிருத்தி – சிறியானி விஜவிக்கிரம
7. நெடுஞ்சாலைகள் மற்றுமம் வீதி அபிவிருத்தி – எம். எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா
8. பொதுநிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவம் சட்டம் ஒழுங்கு – லக்ஸ்மன் செனவிரத்ன

Recommended For You

About the Author: Editor